Autorių teisės ir citavimas

1. Autorių teisės


Kodėl tai svarbu?

Darbas su informacija neapsiriboja jos paieška ir atranka. Naudojantis kitų sukurtu turiniu (nesvarbu, ar tai būtų moksliniai straipsniai, knygos, ar pranešimai žiniasklaidoje ar socialiniuose tinkluose, vizualinė informacija), svarbu išmanyti etiškus informacijos naudojimo principuslaikytis autorių ir gretutinių teisių ir nepamiršti nurodyti tikrojo autoriaus. Šiame modulyje supažindinama, kaip tinkamai naudoti informaciją, kad nebūtų pažeistos autorių teisės.

Atlikdami užduotis, rašydami rašto darbus mokykloje, universitete ar kurdami turinį internetinėse medijose nepamirškite, kad jūsų darbai tiek vienur, tiek kitur turi būti originalūs, savarankiškai parašyti kūriniai, o naudodamiesi kitų autorių darbais privalote tai įvardyti, nurodyti, cituoti. Kito autoriaus darbo panaudojimas nenurodant tikrosios autorystės traktuojamas kūrinio pasisavinimu, plagiatu, už kurį akademinėje etikoje baudžiama griežčiausia bausme – pašalinimu iš mokslo įstaigos, mokslinio laipsnio panaikinimu. O kaip su svetimo turinio panaudojimu internete, socialinėse medijose? 


LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas saugo autoriaus/ių kūrinį, kuris yra apibrėžiamas kaip originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos.

Autorių teisių objektai – originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas.
Gretutinių teisių objektai – tiesioginis (gyvas) atlikimas, ir/ arba į garso ar audiovizualinę laikmeną įrašytas kūrinio atlikimas, fonograma, audiovizualinio kūrinio pirmasis įrašas, transliuojančios organizacijos radijo ir televizijos transliacija.


knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai ir kiti literatūros kūriniai, išreikšti bet kokia forma, įskaitant elektroninę, taip pat kompiuterių programos; 

 kalbos, paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai kūriniai; 

 rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai (mokslinės paskaitos, studijos, monografijos, išvados, mokslo projektai ir projektinė dokumentacija bei kiti mokslo kūriniai); 

 dramos, muzikiniai dramos, pantomimos, choreografijos ir kiti scenoje atlikti skirti kūriniai ir režisuoti spektakliai, taip pat scenarijai ir scenarijų planai; 

 muzikos kūriniai su tekstu arba be teksto; 

 audiovizualiniai kūriniai (kino filmai, televizijos filmai, televizijos laidos, videofilmai, diafilmai ir kiti kinematografinėmis priemonėmis išreikšti kūriniai), radijo laidos; 

 skulptūros, tapybos bei grafikos kūriniai, monumentalioji dekoratyvinė dailė, kiti dailės kūriniai, taip pat scenografijos kūriniai; 

 fotografijos kūriniai ir kiti fotografijai analogiškais būdais sukurti kūriniai; 

 architektūros kūriniai (pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai); 

 taikomosios dailės kūriniai; 

 iliustracijos, žemėlapiai, planai, sodų ir parkų projektai, eskizai ir trimačiai kūriniai, susiję su geografijos, topografijos ar tiksliųjų mokslų sritimis; 

 <...> išvestiniai kūriniai, sukurti pasinaudojus kitais literatūros, mokslo ir meno kūriniais (vertimai, inscenizacijos, adaptacijos, anotacijos, referatai, apžvalgos, muzikinės aranžuotės, statinės ir interaktyvios interneto svetainės ir kiti išvestiniai kūriniai); 

 kūrinių rinkiniai ar duomenų rinkiniai, duomenų bazės (išreikštos techninėmis priemonėmis skaityti pritaikyta ar kita forma), kurie dėl turinio parinkimo ar išdėstymo yra autoriaus intelektinės kūrybos rezultatas; 

 teisės aktų, oficialių administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentų, nurodytų šio Įstatymo 5 straipsnio 2 punkte, neoficialūs vertimai. 

Autorių teisės išvestiniams kūriniams ir rinkiniams taikomos nepažeidžiant autorių teisių į kūrinį ar kūrinius, kurių pagrindu buvo sukurtas išvestinis kūrinys arba sudarytas rinkinys, bet netaikomos duomenims ar medžiagai, nesantiems autorių teisių objektais, iš kurių sudaryta duomenų bazė.

idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri duomenys; 

 teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų planavimo ir kiti oficialūs dokumentai), taip pat jų oficialūs vertimai; 

 oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai, piniginiai ženklai ir kiti valstybės simboliai bei ženklai), kurių apsaugą reglamentuoja kiti teisės aktai; oficialiai įregistruoti teisės aktų projektai; 

 įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius; 

 folkloro kūriniai. 


Kadangi idėjos ir mintys nėra saugomas autorių teisių objektas, tai jos gali būti naudojamos be autoriaus sutikimo. Tačiau teiginiai, pažodžiui atkartojantys kitų autorių mintis, turėtų būti pateikiami kaip citata. Galima šiuos teiginius išdėstyti ir ne pažodžiui, t. y. perfrazuojant ar interpretuojant, tačiau kaip ir pirmuoju atveju, atskleidžiant šaltinį. Viešai skelbti kūrinio tekstą moksliniame darbe, naudojant kito autoriaus originalias idėjas ar mintis ir nenurodant jų autoriaus, yra neetiška. Todėl dera literatūros šaltiniuose nurodyti, kokiais autoriais ir jų darbais remtasi rašant mokslinį darbą. Paprastai perpasakojant kitų autorių mintis skliausteliuose nurodoma autoriaus pavardė (jei autoriaus nėra, rašomas šaltinio pavadinimas), šaltinio publikavimo metai ir, jei cituojama konkreti teksto dalis, – puslapis.

 atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu; 

 išleisti kūrinį; 

 versti kūrinį; 

 adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį; 

 platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant; 

 viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas; 

 viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis; 

 transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).


Atviro turinio licencijos / Kūrybinių bendrijų licencijos

Šiomis licencijomis žymimą turinį leidžiama atsisiųsti ir naudotis juo su tam tikrais apribojimais. Bendrasis žymėjimas yra šis  (dvi C raidės apskritime). Žymėjimas papildomas priklausomai nuo priskyrimo vienai iš šešių galimų skirtingų licencijų būdų (pateikiama lentelėje žemiau). 

Visais šių licencijų naudojimo atvejais būtina nurodyti pirminio kūrinio autorių.

Žymėjimas ir reikšmė. Parengta pagal Kūrybinių bendrijų (CC licencijų) aprašus, daugiau informacijos čia.

Dažna situacija, kai be autoriaus sutikimo savo darbuose pakartotinai naudojama interneto platybėse rasta asociatyvi iliustracija. To įmanoma išvengti. Pateikiame pavyzdį kaip rasti turinį, kurio antrinis panaudojimas leidžiamas.

Pavyzdys: kaip Google vaizdų paieškoje atrinkti vaizdus, kuriuos galite naudoti be apribojimų arba su tam tikrais apribojimais.