Naudota literatūra

1. CrashCourse (2018). Media Literacy. Prieiga: https://youtu.be/sPwJ0obJya0 

2. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). (2016). Europos Sąjungos oficialusis leidinys,   L 119, 59 tomas,  Prieiga: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN

3. 7 Propaganda Techniques for Students to Understand. (2018). Prieiga: https://www.cleverism.com/7-propaganda-techniques-for-students-to-understand/.

4. AboutCookies.org (n.d.) Prieiga: https://www.aboutcookies.org/.

5. Apie licencijas (n.d.). Prieiga: https://creativecommons.org/licenses/?lang=lt 

6. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (2017). Asmens duomenų apsaugos teisių atmintinė. Prieiga: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/10/zmogaus-teises-asmens-duomenu-apsaugos-srityje-atmintine.-vdai-2017-06-22.pdf

7. Augu internete (n.d.). Elektroninės patyčios – su kokiomis jų formomis susiduria kas penktas vaikas? Prieiga: https://www.auguinternete.lt/lt/straipsniai/elektronines-patycios-su-kokiomis-ju-formomis-susiduria-kas-penktas-vaikas

8. Bajarūnas, E., ir Keršanskas, V. (2018). Hibridinės grėsmės: Turinio, keliamų iššūkių ir priemonių įveikti jas analizė. Lietuvos Metinė Strateginė Apžvalga, Lietuvos metinė strateginė apžvalga. 2018, t. 16 (2017-2018), p. 127-172. ISSN 1648-8016.

9. Vaikų linija (2015). Be patyčių. Prieiga: https://www.bepatyciu.lt/vaikams/

10. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (2017). Biometrinių duomenų tvarkymas elektroninėje erdvėje. Prieiga: https://www.ada.lt/go.php/lit/Rekomendacija-biometriniu-duomenu-tvarkymas-elektronineje-erdveje

11. Buinauskas, D., Keršanskas, V., ir Kasčiūnas, L. (2016). Propagandos tyrimo modelis Rusijos propagandai Lietuvoje analizuoti. Politologija, Politologija. 2016, Nr. 3 (83), p. 3-40. ISSN 1392-1681.

12. Information Commissioner’s Office (n.d.). Can we identify an individual directly from the information we have?  Prieiga: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/what-is-personal-data/can-we-identify-an-individual-directly-from-the-information-we-have/

13. Center for News Literacy – Bringing crucial critical thinking skills for the 21st century to teachers and students. (2016). Prieiga:  http://www.centerfornewsliteracy.org/

14. Coursera (2019). Digital Footprint. Prieiga: https://www.coursera.org/learn/digital-footprint 

15. Curran, D. (2018). Are you ready? Here is all the data Facebook and Google have on you. The Guardian. Prieiga: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/28/all-the-data-facebook-google-has-on-you-privacy

16. Čiužaitė, G. et. al. (2012). Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje: Kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

17. Instagram (2018). Data Policy. Prieiga: https://help.instagram.com/155833707900388

18. Delwiche, A. (2018). Rise Of The Fake Audience. Propaganda Critic. Prieiga: https://propagandacritic.com/index.php/core-concepts/rise-of-the-fake-audience/.

19. Demaskuok. (2018). Prieiga: https://demaskuok.lt/.

20.   Dėl reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2017 m. rugsėjo 20 d. Nr. KS-82, TAR, 2017-09-21, Nr. 14916. Prieiga: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4d39fc529f0811e7a65c90dfe4655c64

21. Draugiškas internetas (2010-2017). Prieiga: https://www.draugiskasinternetas.lt/lt.

22. Duomenų apsauga ir privatumas internete, (2018) Prieiga: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-privacy/index_lt.htm

23. Facebook (2018). Duomenų politika. Prieiga: https://www.facebook.com/policy.php

24. Europos Komisija (n.d.). Kas yra asmens duomenys? Prieiga: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_lt  

25. Europos Komisija (n.d.). Slapukai. Prieiga: https://ec.europa.eu/info/cookies_lt

26. EU vs DISINFORMATION. (2018). Prieiga:  https://euvsdisinfo.eu/.

27. Feingold, R., et. al. (2017). Fake News and Misinformation: The roles of the nation’s digital newsstands, Facebook, Google, Twitter and Reddit. Stanford Law School, (10). Prieiga: https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2017/10/Fake-News-Misinformation-FINAL-PDF.pdf.

28. Fumi, E. (2018) Teen Internet Safety: A Parents Guide. Prieiga: https://www.top10vpn.com/guides/teen-internet-safety-a-parents-guide/

29. Google (n.d.). Saugus naršymas: kenkėjiškos programos ir sukčiavimas. Prieiga: https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/overview?hl=lt

30. Google privatumas ir sąlygos (n.d.)  Prieiga: https://policies.google.com/?hl=lt&gl=ZZ

31. Grigaliūnas, M. (2002). Naujųjų medijų ir populiariosios kultūros šiuolaikinėje propagandoje tyrimai: teorinės ir metodologinės prielaidos. Inter-Studia Humanitatis, 9, 66-83. Prieiga: http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2009~ISSN_1822-1114.N_9.PG_66-83/DS.002.0.01.ARTIC.

32. Grigas, V., et. al.  (2016). Šiuolaikinės medijos ir informacija: Požeminiai garažai Google karalystėje. Vilnius: Akademinė leidyba.

33. Honkongo universitetas, Niujorko universitetas. (2018). Making Sense of the News: News Literacy Lessons for Digital Citizens. [Vaizdo įrašai]. Prieiga: https://www.coursera.org/learn/news-literacy.

34. Internetmatters.org (n.d.). Online safety issues.  Prieiga: https://www.internetmatters.org/issues/

35. You Can’t Trust What You Read About Nutrition | FiveThirtyEight. (2016). Prieiga:  https://fivethirtyeight.com/features/you-cant-trust-what-you-read-about-nutrition/.

36. Your Digital Footprint Matters. Module 3: What is the Economic Bargain for Internet Users? (n.d.). Prieiga: https://www.internetsociety.org/tutorials/digital-footprint-matters/module-3-economic-bargain-internet-users.

37. Jastramskis, D. (2008) Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės struktūros įtaka žiniasklaidos priemonės turiniui, Informacijos mokslai, 46, p. 136-150. doi: 10.15388/Im.2008.0.3351.

38. Juozapavičius, R. (sud.). (2007). Žiniasklaidos skaidrumas. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Eurigmas. Prieiga: https://www.transparency.lt/wpcontent/uploads/2015/10/ziniasklaidos_skaidrumasw.pdf.

39. Europos Komisija (n.d.). Kas yra asmens duomenys? Prieiga: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_lt

40. Kasčiūnas, L., Buinauskas, D., ir Keršanskas, V. (2016). Propagandos tyrimo modelis Rusijos propagandai Lietuvoje analizuoti. Politologija 3(83), 3–40. Prieiga: https://www.academia.edu/33935879/PROPAGANDOS_TYRIMO_MODELIS_RUSIJOS_PROPAGANDAI_LIETUVOJE_ANALIZUOTI.

41. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (2017). Kenkėjiškos programinės įrangos tipai. Prieiga: https://www.esaugumas.lt/lt/kompiuteriu-virusai/kenkejiskos-programines-irangos-tipai/92

42.  Keršanskas, V. Informaciniai karai: kaip kovoti su priešiška propaganda? (2018). Prieiga: https://ec.europa.eu/lithuania/sites/lithuania/files/kersanskas_ir_seselgyte.pdf

43. Kilkuvienė, A. ir Tamulevičiūtė, E., „Vaikų linija“, „Informacijos technologijų mokymo centras“ (2011). Patyčios socialiniuose tinkluose ir viešojoje erdvėje. Metodinė medžiaga. Prieiga: http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2011_patycios_socialiniuose_tinkluose.pdf

44. Laidų ciklas. Medijų raštingumas / Bernardinai.tv. (2015). [Vaizdo įrašai]. Prieiga: http://www.bernardinai.lt/tv/laidu-ciklas/mediju-rastingumas.

45. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka/ Kojola, L. (2016).  [Vaizdo įrašai]. Propaganda: kas tai yra ir kaip atpažinti? – transliacija iš Nacionalinės bibliotekos. Prieiga: https://www.youtube.com/watch?v=imE2ikYm6Aw&feature=youtu.be.

46. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-07-03. Nr.  I-1374, Valstybės žinios, 1996-07-03, Nr. 63-1479. Prieiga: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/VCRurdZydD

47. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, 2003 m. kovo 5 d. Nr. IX-1355, Valstybės žinios, 2003-03-21, Nr. 28-1125. Prieiga: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.207019

48. Lietuvos Respublikos Konstitucija. 2014 m. sausio 24 d., Lietuvos aidas, 1992-11-10, Nr. 220-0. Prieiga: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA/UwoGawiEom.

49. Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, 2002-09-18. Nr. IX-1067, Valstybės žinios, 2002-09-18, Nr. 91-3890. Prieiga: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.817CC58C1A54/TAIS_410367

50. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (2017). Anoniminis tinklas „Tor”.  Prieiga: https://www.esaugumas.lt/lt/e.-privatumas/anoniminis-tinklas-tor/281

51. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (2017). Kaip veikia „phishing“? Prieiga: https://esaugumas.lt/lt/duomenu-vagystes-phishing/kaip-veikia-phishing/248 

52. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2018 m. rugsėjo 1 d. Nr. XII-2666, Valstybės žinios, 2000-02-02, Nr. 10-236. Prieiga: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/EULBSArsjp.

53. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas, 2006 m. liepos 11 d. Nr. X-752, Valstybės žinios, 2006-07-27, Nr. 82-3254. Prieiga: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.280580

54. Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksas. (2016). Prieiga: http://www.etikoskomisija.lt/teisine-informacija/etikos-kodeksas/item/69-lietuvos-visuomenes-informavimo-etikos-kodeksas

55. Lipschultz, J. H. (2018). Social media communication: Concepts, practices, data, law and ethics (2nd ed.). New York, NY ; London: Routledge, Taylor & Francis Group.

56. Myers, David G. (2008). Psichologija. Kaunas: Poligrafija ir informatika.

57. Mažeikis, G. (2006). Propaganda. Metodinė priemonė. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. Prieiga:  http://www.su.lt/bylos/fakultetai/humanitarinis/fak/propaganda.pdf

58. Mažionienė, M., Povilaitis, R.,  Suchodolska, I., (2012). Elektroninės patyčios ir jų prevencija. Prieiga: https://www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/elektronines_patycios__perziurai_galutinis_FcYPqOY.pdf

59. Mažylė, J. (2012). Atsakingos žiniasklaidos sistemos : teorinės prieigos ir situacija Lietuvos regionų spaudoje, Žurnalistikos tyrimai (5), 126–144.

60. Media Literacy Fundamentals | MediaSmarts. Prieiga: http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/general-information/digital-media-literacy-fundamentals/media-literacy-fundamentals.

61. Medijų ir informacinis raštingumas (2012 –2018). Prieiga per UNESCO.lt: https://unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/mediju-ir-informacinis-rastingumas 

62. Mind Over Media. Analyzing Contemporary Propaganda (2015). Prieiga:  https://propaganda.mediaeducationlab.com/browse.

63. Nield, D. (2017) You Probably Don’t Know All the Ways Facebook Tracks You. Prieiga: https://gizmodo.com/all-the-ways-facebook-tracks-you-that-you-might-not-kno-1795604150

64. Pakalnienė, R. (2018). Lietuvos elfai Kremlių užkniso juodai: paskelbti jų sąrašai. Lietuvos žinios. Prieiga: https://www.lzinios.lt/lzinios/Lietuva/lietuvos-elfai-kremliu-uzkniso-juodai-paskelbti-ju-sarasai/257483

65. Pariser, E. (2011, Kovas) Beware online “filter bubbles” [vaizdo įrašas]. Prieiga: https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?referrer=playlist-how_to_pop_our_filter_bubbles#t-106836 

66. Pariser, E. (2012). The filter bubble: What the Internet is hiding from you. London: Penguin Books. 

67. Parliman, L. (2018). Research Guides @ Fordham: Fake News: Using & Misusing Statistics. Prieiga:  https://fordham.libguides.com/FakeNews/Statistics.

68. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (2018). Rekomendacija dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo tvarkos. Prieiga: https://www.ada.lt/go.php/lit/Rekomendacija-del-asmens-duomenu-saugumo-pazeidimu-nustatymo-tyrimo-praneimo-apie-juos-ir-dokumentavimo-tvarkos-2018-m

69. Rutkauskienė, S., Gudliauskaitė-Godvadė, J. (2011). Lyčių stereotipai socialiniame darbe su socialinės rizikos šeimomis. Socialinis Darbas. Patirtis Ir Metodai, 7, 71-87.

70. Štitilis, D. ir Laurinaitis, M. (2009). Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje. Informacijos Mokslai, 50, 240-247. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3231

71. Štrimas, G. (2017). Propaganda: melo anatomija. Lietuvos žinios. Prieiga: https://www.lzinios.lt/lzinios/lietuva/propaganda-melo-anatomija/239116.

72. Šulskutė, R.  (2014). Socialiniai tinklai: kaip išvengti grėsmių ir apsaugoti savo duomenis?. Prieiga: http://manoteises.lt/straipsnis/socialiniai-tinklai-kaip-isvengti-gresmiu-ir-apsaugoti-savo-duomenis/

73. Tai jūsų duomenys – valdykite juos. Piliečiams skirtos duomenų apsaugos ES gairės. (2018) Prieiga: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-overview-citizens_lt.pdf

74. Tarptautinių Žodžių Žodynas - Terminų Žodynas. (2019). Prieiga: http://www.terminai.lt/

75. Tuominen, S., ir Kotilainen, S. (2012). Pedagogies for Media And Information Literacies. Prieiga: https://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214705.pdf

76. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (2019). Turinio filtravimo programos. Prieiga: https://esaugumas.lt/lt/turinio-filtravimo-programos/316 

77. Ugdymo plėtotės centras. (2015). Medijų Ir Informacinio Raštingumo Ugdymo Metodinė Medžiaga. Prieiga: https://duomenys.ugdome.lt/mir.

78. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba  (2019). Vaikai ir internetas.  Prieiga: https://www.esaugumas.lt/lt/saugus-darbas-internete/vaikai-ir-internetas/302

79. Vaikų linija (n.d.) . Prieiga: https://www.vaikulinija.lt/.

80. Vaišnys, A., et. al. (2017). Rusijos propaganda: analizė, įvertinimas, rekomendacijos. Prieiga:  http://www.eesc.lt/uploads/news/id987/RESC%20monografija_propaganda.pdf.

81. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. (n.d.) Prieiga: https://www.ada.lt.

82. Veitch, J. (2015). This is what happens when you reply to spam email [vaizdo įrašas]. Prieiga: https://www.ted.com/talks/james_veitch_this_is_what_happens_when_you_reply_to_spam_email

83. Vilniaus universiteto biblioteka. (2009-2010). Informacinis raštingumas. Prieiga: http://www.ir.mb.vu.lt.

84. Information Commissioner’s Office (n.d.) What is personal data? Prieiga: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/what-is-personal-data/what-is-personal-data/

85. Wilson, C,  Grizzle , A., Tuazon, R., Akyempong, K., and Cheung, C. (2011). Media and Information Literacy: Curriculum for Teachers. Prieiga: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf 

86. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. (2016) Prieiga: http://www.zeit.lt/lt/.

Paskutinį kartą modifikuota: Antradienis, 2019 gegužės 7, 16:42